Το ΠΟΛΥΣΗΜΑ θα συνεισφέρει στην ανάπτυξη της απαιτούμενης υποδομής για μια έξυπνη πύλη πολυμεσικής επικοινωνίας (gateway), που θα επαυξήσει το πεδίο εφαρμογών και θα βελτιώσει τη χρήση πολυμεσικών εφαρμογών σε οικιακά περιβάλλοντα (residential environments). Βασικός στόχος του έργου είναι η εμπεριστατωμένη μελέτη των αναγκών της αγοράς και ο συνδυασμός νέων τεχνολογιών ώστε να καλυφθούν αυτές οι ανάγκες. Τα πλεονεκτήματα από την πλατφόρμα ΠΟΛΥΣΗΜΑ θα μπορούν να αξιοποιηθούν σε μεγάλο βαθμό από τους καταναλωτές-τελικούς χρήστες. Ακόμα, η προτεινόμενη λύση, θα παρέχει ευρύτερη διαλειτουργικότητα ανάμεσα στους πάροχους υπηρεσιών και στους τελικούς χρήστες και θα επιφέρει σημαντική αύξηση σε πολυμεσικές υπηρεσίες και εφαρμογές.

Στα πλαίσια του έργου, θα γίνει προσπάθεια για ενοποίηση του κατακερματισμένου ερευνητικού έργου στην περιοχή των πολυμεσικών οικιακών τεχνολογιών και υπηρεσιών, με στόχο την ανάπτυξη της υποδομής που απαιτείται για την εξέλιξη και ωρίμανση της σχετικής αγοράς. Απώτερος στόχος του έργου είναι η κατασκευή και αξιοποίηση υποδομής για το σημασιολογικό ιστό. Το πρόγραμμα ΠΟΛΥΣΗΜΑ υποστηρίζει τις εξελισσόμενες ιδέες για την ανάπτυξη μιας προηγμένης πλατφόρμας για διαδραστικές οικιακές υπηρεσίες, οι οποίες μπορούν να συνεισφέρουν στην υλοποίηση του οράματος για ένα "έξυπνο σπίτι".