Καλώς Ήρθατε στο ΠΟΛΥΣΗΜΑ


Το ΠΟΛΥΣΗΜΑ (ΠΟΛΥμεσικές εφαρμογές με ΣΗΜΑσιολογική υποστήριξη) προτείνει μια υποδομή για τη διαχείριση οπτικό / ακουστικού (Ο/Α) και πολυμεσικού περιεχομένου σε περιβάλλον διαδραστικής τηλεόρασης. Η υποδομή αυτή βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στο καθορισμένο νόημα που φέρει το περιεχόμενο, δηλαδή στα σημασιολογικά μεταδεδομένα που δυνητικά μπορεί να μεταφέρει.

Ο κύριος στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη όλης της απαιτούμενης υποδομής για μια ευφυή οικιακή πύλη πολυμεσικής επικοινωνίας (residential gateway), που θα διαχειρίζεται εισερχόμενο και αποθηκευμένο πολυμεσικό περιεχόμενο, εμπλουτισμένο με σημασιολογικά μετάδεδομένα. Η υποδομή αυτή θα συνεισφέρει στην επαύξηση του πεδίου εφαρμογών και στη βελτίωση της χρήσης πολυμεσικών εφαρμογών σε οικιακά περιβάλλοντα.

Η ΣΗΜΕΝΣ, Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) και η LCC Cosmos Communications (LCC) ενώνουν τη τεχνογνωσία τους, στο ΠΟΛΥΣΗΜΑ, για την ανάπτυξη υποδομής, που απαιτείται για την εξέλιξη της περιοχής των πολυμεσικών οικιακών τεχνολογιών και υπηρεσιών, συνδυάζοντας νέες τεχνολογίες και λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της αγοράς. Το ΠΟΛΥΣΗΜΑ ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2006 και θα ολοκληρωθεί σε 18 μήνες.